ub8优游l娱二乐网

            ??I H?C N?NG NGHI?P T? XUYêN TRUNG QU?C TH? L? TUY?N L?U H?C SINH N??C NGOàI

            I. GI?I THI?U NHà TR??NG

            ??i h?c N?ng nghi?p T? Xuyên là m?t tr??ng ??i h?c tr?ng ?i?m c?a t?nh T? Xuyên có l?ch s? lau ??i, ra ??i n?m 1906, là ??i h?c thu?c"C?ng trình 211"do Nhà n??c tr?ng ?i?m xay d?ng.Nhà tr??ng n?m t?i thành ph? Nh? An t?nh T? Xuyên - m?t trong 10 thành ph? du l?ch ?u tú c?a Trung Qu?c. Nh? An ???c ng??i Trung qu?c bi?t ??n b?i ?ay là quê h??ng c?a g?u trúc "Qu?c B?o" và n?i b?t ngu?n n?n v?n hóa trà n?i ti?ng th? gi?i. V??n tr??ng s?ch g?n ??p m?t, bao quanh là non xanh n??c bi?c. Cách thành ph? Thành ?? 138Km, cách san bay qu?c t? Song L?u 130 Km. Nhi?m v? chính c?a Nhà tr??ng là ?ào t?o các c?p chuyên ngành n?ng nghi?p, kinh t?, hán ng?... Nhà tr??ng có 18 h?c vi?n, 8 s? nghiên c?u, 71 chuyên ngành ??i h?c chính qui, 71 chuyên ngành nghiên c?u sinh th?c s?, 49 chuyên ngành nghiên c?u sinh ti?n s?. 4 chuyên ngành sau ti?n s?. Nhà tr??ng có th?m quy?n xét duy?t các h?c v? ??i h?c, th?c s?, ti?n s?. Hi?n h?n 20 nghìn sinh viên, nghiên c?u sinh ?ang theo h?c t?i tr??ng-là m?t trong nh?ng tr??ng ??i h?c cao c?p nh?t ? phía tay Trung Qu?c thu?c "c?ng trình 211" c?a chính ph? Trung Qu?c.(C?ng trình 211 có ngh?a là th? k? 21 trung qu?c s? xay d?ng 11 tr??ng cao c?p ???c c?ng nh?n trên toàn th? gi?i)

            II. PH??NG TH?C NH?P H?C

            L?u h?c sinh n??c ngoài tr?c ti?p liên h?, ??ng ky v?i phòng quan h? qu?c t? tr??ng ??i h?c N?ng nghi?p T? Xuyên - Trung Qu?c.

            III. TàI LI?U ??NG KY NH?P H?C

            L?u h?c sinh n??c ngoài h?c t?p t?i tr??ng ??i h?c N?ng nghi?p T? Xuyên tr??c khi nh?p h?c b?t bu?c n?p ??y ?? nh?ng tài li?u sau cho nhà tr??ng:

            1. 《 B?n ??ng ky l?u h?c t?i tr??ng ??i h?c N?ng nghi?p T? Xuyên》(Do nhà tr??ng c?p).

            2.

            A. ??i v?i sinh viên h?c ti?ng trung, yêu c?u:

            (1) B?n ??ng ky

            (2) B?n gi?i thi?u cá nhan.

            B. ??i v?i sinh viên h?c ??i h?c:

            (1) B?ng ?i?m Ph? th?ng trung h?c và B?ng t?t nghi?p Ph? th?ng trung h?c.

            (2) B?ng ch?ng nh?n thi HSK (g?m b?ng và b?ng ?i?m).

            C. ??i v?i nghiên c?u sinh th?c s?:

            (1) B?ng ?i?m t?t nghi?p ??i h?c và b?ng t?t nghi?p ??i h?c

            (2) Th? gi?i thi?u c?a 2 chuyên gia t? phó giáo s? tr? lên.

            (3) B?ng ch?ng nh?n thi HSK c?p 6 tr? lên (g?m b?ng và b?ng ?i?m).

            D. ??i v?i nghiên c?u sinh ti?n s?:

            (1) B?ng ?i?m t?t nghi?p th?c s? và b?ng th?c s?.

            (2) Th? gi?i thi?u c?a 2 giáo s?.

            E. ??i v?i sinh viên ti?n tu, cao c?p ti?n tu, yêu c?u

            (1) B?ng ch?ng minh h?c l?c.

            (2) B?n gi?i thi?u cá nhan.

            IV. TH? L? THI Và NH?N V?N B?NG

            1. Sinh viên ??i h?c, b?t bu?c ??t m?c HSK do nhà n??c Trung Qu?c qui ??nh.

            2. Nghiên c?u sinh th?c s?, c?n ??t ???c m?c HSK do nhà n??c c?ng hòa nhan dan Trung Hoa qui ??nh ??i v?i l?u h?c sinh n??c ngoài l?u h?c t?i Trung qu?c. Ho?c sinh viên có th? tham gia ki?m tra t?i b? m?n Hán V?n c?a tr??ng ?ai h?c N?ng nghi?p T? Xuyên. N?u sinh viên ?? t?t nghi?p ??i h?c t?i Trung Qu?c ??ng ky t?i tr??ng có th? mi?n các th? th?c và có th? nh?n gi?y nh?p h?c ngay.

            3. Sinh viên h?c ti?ng trung, sinh viên ti?n tu, ti?n tu cao c?p và nhà nghiên c?u mi?n thi HSK.


            Next Page

                       ub8娱乐

                       王者荣耀竞猜

                       彩吧论坛首页

                       大发国际官网

                       268彩票注册

                       彩客网官方网站

                       金元宝彩票注册-首页

                       直播足球的网站

                       投注体育